REGULAMIN GILDII RYCERSKIEJ

Gildia Rycerska i wszelkie atrakcje w niej dostępne zostały stworzone w celu zapewnienia aktywnego i miłego spędzania czasu w atmosferze wieków średnich i fantastyki zarówno dla dzieci, dorosłych, jak i całych rodzin. Uprzedzamy jednak, że korzystanie z niektórych atrakcji niesie ryzyko urazów ciała podobnych, jak w przypadku uprawiania sportów ekstremalnych. Aby zminimalizować to ryzyko przygotowaliśmy niniejszy Regulamin i informujemy o obowiązku zapoznania się z nim oraz bezwzględnego przestrzegania jego zapisów. Szczególnie ważne są zapisy o przestrzeganiu zasad bezpiecznego uczestnictwa w atrakcjach oraz stosowaniu się do poleceń i wskazówek Personelu. Damy i Rycerze Gildii są do Waszej dyspozycji przez cały czas!

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Zarządcą Gildii Rycerskiej jest Stowarzyszenie Koszalińska Kompania Rycerska z siedzibą w Koszalinie przy ul. Bożka 3/2, wpisane przez Sąd Rejonowy dla miasta Koszalin, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000097599.
 2. Gildia Rycerska (zwana dalej Gildią) mieści się przy ul. Jana z Kolna 38 w Koszalinie, 75-204, tel. +48 515 659 515, e-mail: biuro@gildiarycerska.pl, strona internetowa: http://gildiarycerska.pl/, https://www.facebook.com/gildiarycerska/.
 3. Niniejszy Regulamin reguluje zasady obowiązujące wszystkie osoby przebywające na terenie Gildii Rycerskiej, zwane dalej w postanowieniach niniejszego Regulaminu „Gośćmi”.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być uzupełnione treścią innych regulaminów szczegółowych, w szczególności treścią instrukcji i zasad korzystania z poszczególnych atrakcji Gildii. W przypadku wprowadzenia takich dodatkowych regulaminów szczegółowych postanowienia niniejszego Regulaminu pozostają w mocy i są nadal wiążące.
 5. Wejście na teren Gildii jest równoznaczne z zaznajomieniem się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu oraz wszelkich regulaminów szczegółowych.
 6. We wszelkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem należy zwracać się do Personelu Gildii. W szczególnych przypadkach Personel może podjąć decyzję sprzeczną z Regulaminami, jeśli wymaga tego sytuacja i nie narusza to przepisów prawa.
 7. Prosimy o niezwłoczne zgłaszanie Personelowi Gildii wszelkich przypadków naruszania Regulaminu i innych niebezpiecznych zachowań. Wspólna troska o bezpieczeństwo pozwoli nam na bezpieczne korzystanie z Gildii.

 

 

II. Informacje organizacyjne

 1. Podczas przebywania na terenie Gildii należy bezwzględnie stosować się do zaleceń i instrukcji udzielanych przez Personel. Osoby niestosujące się do tych zaleceń, a także osoby naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu lub zakłócające porządek mogą zostać wyproszone z Gildii bez zwrotu poniesionych kosztów i jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu.
 2. Zastrzegamy prawo do odmowy wstępu na teren Gildii wg własnego uznania, bez konieczności podania przyczyny i bez jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Gildii.
 3. Na terenie Gildii obowiązuje bezwzględny zakaz:
 • palenia papierosów, wnoszenia lub spożywania napojów alkoholowych, wnoszenia lub używania środków odurzających,
 • wnoszenia broni, ostrych narzędzi i innych przedmiotów niebezpiecznych, nie służących do korzystania z atrakcji Gidii,
 • wnoszenia wszelkich przedmiotów utrudniających lub mogących utrudnić korzystanie z Gildii,
 • wprowadzania i przebywania zwierząt,
 • przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla Gości,
 • wstępu dla osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu i/lub środków odurzających i/lub zachowujących się w sposób agresywny bądź zagrażający bezpieczeństwu pozostałych Gości.
 1. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających lub zachowujące się, jakby były pod wpływem takich środków, nie będą wpuszczane na teren Gildii lub mogą zostać z niego wyproszone bez zwrotu kosztów za nieskorzystanie z atrakcji.
 2. Używanie słów wulgarnych i obraźliwych nie będzie tolerowane podobnie, jak jakiekolwiek inne przejawy agresji słownej lub tym bardziej fizycznej.
 3. Personel ma prawo wyproszenia z terenu Gildii osób w nim przebywających, które naruszają porządek publiczny, dobre obyczaje, stwarzają zagrożenie dla innych klientów, nie stosujące się do postanowień regulaminów i do zaleceń oraz nakazów Personelu, instruktorów, a także osób upoważnionych przez Zarządcę Gildii lub służb porządkowych.

 

III. Dostępność Gildii / Oferta

 1. Gildia jest dostępna i otwarta dla Gości w dniach i godzinach udostępnionych na stronie internetowej Gildii, fanpage’u Gildii na Facebooku oraz w obiekcie.
 2. Warunkiem korzystania z atrakcji Gildii jest uiszczenie stosownej opłaty, zgodnej z obowiązującą ofertą. Informacje dotyczące rodzajów, cen i zasad dokonywania opłat dostępne są w Gildii oraz na stronie internetowej: http://gildiarycerska.pl/oferta/.
 3. Zastrzegamy prawo do całkowitej rezerwacji Gildii przez zarządcę na specjalne wydarzenia.
 4. Zarządca dopuszcza możliwość częściowej lub całkowitej rezerwacji obiektu przez Gości, po uprzednim zamieszczeniu takiej informacji na stronie internetowej Gildii, fanpage’u Gildii na Facebooku lub poprzez umieszczenie informacji w widocznym miejscu w Gildii.
 5. Rezerwacji Gildii można dokonać telefonicznie: +48 515 659 515 lub mailowo: biuro@gildiarycerska.pl.
 6. Gość zobowiązany jest do samodzielnego kontrolowania czasu korzystania z atrakcji Gildii, zgodnie z opłaconą ofertą. Personel odpowiada na pytania Gości dotyczące czasu korzystania z atrakcji oraz może o nim przypominać Gościom samodzielnie. Przekroczenie czasu korzystania z atrakcji pomimo udzielonej informacji przez Personel, może wiązać się z naliczeniem dodatkowej opłaty, do czego Personel jest uprawniony.
 7. Za wykupioną atrakcję, a nie wykorzystaną, jak również za czas niewykorzystany przez Gościa, Gildia nie dokonuje zwrotów ani rozliczenia poniesionych opłat.
 8. Zarządca Gildii nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu obiektu wynikające z przyczyn od niego niezależnych np. wskutek awarii, przerwy w dostawie energii elektrycznej lub innych mediów jak również z innych przyczyn noszących znamiona siły wyższej.

 

 

IV. Odpowiedzialność

 1. Każdy Gość podejmuje samodzielnie decyzję o korzystaniu z atrakcji Gildii uwzględniając swoje możliwości, umiejętności, kondycję i stan zdrowia oraz wynikające z tego tytułu ewentualne ograniczenia i zagrożenia, mając na uwadze ryzyko urazów i kontuzji.
 2. Gildia Rycerska jest obiektem rekreacyjnym przeznaczonym dla osób w każdym wieku, jednakże samodzielnie ze wszystkich atrakcji mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 3. Osoby niepełnoletnie poniżej 7 roku życia mogą korzystać z atrakcji Gildii wyłącznie pod opieką i nadzorem rodzica lub opiekuna.
 4. Osoby niepełnoletnie powyżej 7 roku życia mogą korzystać z atrakcji Gildii wyłącznie pod opieką i nadzorem rodzica/opiekuna lub pod jego nieobecność – po dostarczeniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna. Wzór zgody jest dostępny na stronie internetowej Gildii oraz w samym obiekcie.
 5. Przed rozpoczęciem korzystania z atrakcji w Gildii przez osoby niepełnoletnie w każdym przypadku rodzic lub opiekun ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem i załącznikami do niego, poinformować o ich treści małoletnich, podlegających jego pieczy (opiece), zwracając im uwagę na wymaganie przestrzegania w/w Regulaminu i załączników przy przebywaniu na terenie Gildii i korzystaniu z dostępnych atrakcji.
 6. Dopuszcza się korzystanie z atrakcji Gildii przez zorganizowane grupy. Wówczas jeden dorosły opiekun może przebywać na terenie Gildii z grupą osób niepełnoletnich.
 7. Opiekun grupy, o którym mowa powyżej, przed przystąpieniem do korzystania z atrakcji Gildii zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy grupy zorganizowanej dostępny w obiekcie lub na stronie internetowej Gildii.
 8. Personel Gildii nie świadczy jakiejkolwiek opieki nad osobami niepełnoletnimi przebywającymi na terenie Gildii. Korzystanie przez osoby niepełnoletnie z atrakcji Gildii odbywa się na ryzyko rodzica lub opiekuna prawnego i za jego zgodą.
 9. Zarządca Gildii nie ponosi odpowiedzialności za szkody doznane przez osoby korzystające z atrakcji Gildii, jeżeli powstały z przyczyn zawinionych przez nich jak poprzez nieprzestrzeganie Regulaminu lub załączników do niego, czy niestosowanie się do poleceń i wskazówek Personelu dotyczących bezpieczeństwa i porządku w Gildii, lub wskutek siły wyższej lub winy osoby trzeciej, za którą Zarządca Gildii nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Kobiety w ciąży i osoby ze schorzeniami zdrowotnymi, u których wysiłek fizyczny stwarza realne i duże zagrożenie dla ich zdrowia lub życia nie mogą korzystać z niektórych atrakcji Gildii. Jeżeli to czynią – za ewentualne negatywne skutki uchybienia powyższemu Zarządca Gildii nie ponosi odpowiedzialności, chyba że szkoda wynikłaby z innych przyczyn niż zdrowotnych (innych niż wynikających ze stanu zdrowia), zawinionych przez Zarządcę Gildii. W pozostałych przypadkach, osoby cierpiące na choroby lub o stanie organizmu, przy których wysiłek fizyczny nie jest wskazany i może zagrażać zdrowiu lub życiu, powinny zachować szczególną ostrożność oraz przed wizytą w Gildii skonsultować się z lekarzem. Zalecenie co do niekorzystania zaznaczone jest w regulaminie szczegółowym danej atrakcji.
 11. W przypadku doznania jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała, bez względu na jego charakter i sposób powstania należy niezwłocznie zgłosić w/w okoliczność Personelowi Gildii.
 12. Zarządca Gildii nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione lub pozostawione w Gildii. Rzeczy pozostawione w przypadku ich odnalezienia przez Personel będą możliwe do odbioru na miejscu w Gildii.
 13. Osoby przebywające w Gildii ponoszą odpowiedzialność za szkody na mieniu i zniszczenia mienia powstałe z ich winy. Rodzice i opiekunowie prawni w ramach obowiązku nadzoru odpowiadają za szkody spowodowane przez swych niepełnoletnich podopiecznych.
 14. Zarządca Gildii nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu obiektu wynikające z przyczyn od niego niezależnych np. wskutek awarii, przerwy w dostawie energii elektrycznej lub innych mediów jak również z innych przyczyn noszących znamiona siły wyższej.

 

V. Ogólne zasady korzystania z atrakcji Gildii

 1. Zabrania się korzystania z atrakcji Gildii niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Goście zamierzające skorzystać z atrakcji Gildii wymagających specjalnego obuwia i ubioru, zobowiązania są do posiadania takiego, zgodnie z szczegółowym regulaminem danej atrakcji.
 3. Zabrania się biegania po terenie Gildii jeśli nie przewidują tego poszczególne atrakcje.
 4. Zabrania się samodzielnie przemieszczać obiektów ruchomych atrakcji, rekwizytów i innych przedmiotów, a w szczególności wynosić ich poza teren Gildii.
 5. Wszyscy Goście są zobowiązania do bezwzględnego stosowania się do poleceń Personelu w zakresie korzystania z atrakcji Gildii.
 6. Każdy Gość jest zobowiązany do właściwego korzystania i dbałości o sprzęt udostępniony w ramach korzystania z atrakcji Gildii.

 

VI. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie dodatkowe kwestie dotyczące właściwego użytkowania atrakcji znajdujących się na terenie Gildii, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie lub w regulaminach szczegółowych, będą rozstrzygane przez Personel w trakcie pobytu Gości na terenie Gildii, telefonicznie: +48 515 659 515 lub na skierowane zapytanie drogą mailową: biuro@gildiarycerska.pl.
 2. W pozostałych przypadkach zastosowanie znajdą odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego, a w odniesieniu do konsumentów – przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Szczegółowe regulaminy atrakcji stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku awarii, konserwacji bądź konieczności naprawy sprzętu lub obiektu Gildii, Zarządca będzie komunikować niniejsze klientom za pośrednictwem strony internetowej Gildii, fanpage’u na Facebooku, ogłoszenia w Gildii bez zbędnej zwłoki.